/[cvs]/jsr166/build.xml
ViewVC logotype

Diff of /jsr166/build.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1.36 by tim, Thu May 29 17:29:08 2003 UTC revision 1.37 by tim, Fri May 30 03:24:18 2003 UTC
# Line 77  Line 77 
77    
78      <mkdir dir="${build.classes.dir}"/>      <mkdir dir="${build.classes.dir}"/>
79    
80    <!--
81        <echo>javac ${gjc.args}</echo>
82        <echo>bootclasspath=${compile.bootclasspath}</echo>
83    -->
84    
85      <javac srcdir="${prepare.src.dir}"      <javac srcdir="${prepare.src.dir}"
86            destdir="${build.classes.dir}"            destdir="${build.classes.dir}"
87              debug="${build.debug}"              debug="${build.debug}"
# Line 85  Line 90 
90             source="${build.sourcelevel}"             source="${build.sourcelevel}"
91               fork="true">               fork="true">
92    
93        <bootclasspath refid="javac.bootclasspath"/>        <compilerarg    line="${gjc.args}"/>
94        <compilerarg line="${build.javac.args}"/>        <bootclasspath refid="compile.bootclasspath"/>
95    
96      </javac>      </javac>
97    
# Line 177  Line 182 
182             source="${build.sourcelevel}"             source="${build.sourcelevel}"
183               fork="true">               fork="true">
184    
185        <bootclasspath refid="javac.bootclasspath"/>        <compilerarg    line="${gjc.args} -s"/>
186        <compilerarg line="${build.javac.args} -s"/>        <bootclasspath refid="compile.bootclasspath"/>
187    
188      </javac>      </javac>
189    
# Line 272  Line 277 
277             source="${build.sourcelevel}"             source="${build.sourcelevel}"
278               fork="true">               fork="true">
279    
280        <bootclasspath refid="javac.bootclasspath"/>        <compilerarg    line="${gjc.args}"/>
281        <compilerarg line="${build.javac.args}"/>        <bootclasspath refid="compile.bootclasspath"/>
282    
283      </javac>      </javac>
284    
# Line 411  Line 416 
416    
417      <mkdir dir="${build.testcases.dir}"/>      <mkdir dir="${build.testcases.dir}"/>
418    
419    <!--
420        <echo>javac ${gjc.args}</echo>
421        <echo>bootclasspath=${test.compile.bootclasspath}</echo>
422        <echo>classpath="${test.classpath}"</echo>
423    -->
424    
425      <javac srcdir="${test.src.dir}"      <javac srcdir="${test.src.dir}"
426            destdir="${build.testcases.dir}"            destdir="${build.testcases.dir}"
427              debug="${build.debug}"              debug="${build.debug}"
# Line 419  Line 430 
430             source="${build.sourcelevel}"             source="${build.sourcelevel}"
431               fork="true">               fork="true">
432    
433        <classpath refid="test.classpath"/>        <compilerarg    line="${gjc.args}"/>
434        <bootclasspath refid="javac.bootclasspath"/>        <bootclasspath refid="test.compile.bootclasspath"/>
435        <compilerarg line="${build.javac.args}"/>        <classpath     refid="test.classpath"/>
436    
437      </javac>      </javac>
438    
# Line 443  Line 454 
454                      dir="${build.reports.dir}"                      dir="${build.reports.dir}"
455                     fork="true">                     fork="true">
456    
457        <jvmarg value="${test.bootclasspath.arg}"/>        <jvmarg value="-Xbootclasspath/p:${test.run.bootclasspath}"/>
458    
459        <formatter type="xml"/>        <formatter type="xml"/>
460    
# Line 489  Line 500 
500      <property name="gjc.version"      <property name="gjc.version"
501               value="2.0"/>               value="2.0"/>
502    
503      <condition property="build.novariance" value="-novariance">      <condition property="novariance.arg" value="-novariance">
504        <and>        <and>
505          <equals arg1="${gjc.version}" arg2="2.0"/>          <equals arg1="${gjc.version}" arg2="2.0"/>
506          <or>          <or>
# Line 499  Line 510 
510        </and>        </and>
511      </condition>      </condition>
512    
513      <property name="build.novariance"      <property name="novariance.arg"
514               value=""/>               value=""/>
515    
516      <property name="gjc.dir"      <property name="gjc.dir"
# Line 509  Line 520 
520            location="${gjc.dir}/${gjc.version}/javac.jar"/>            location="${gjc.dir}/${gjc.version}/javac.jar"/>
521    
522      <property name="collect.jar"      <property name="collect.jar"
523            location="${gjc.dir}/${gjc.version}/collect${build.novariance}.jar"/>            location="${gjc.dir}/${gjc.version}/collect${novariance.arg}.jar"/>
524    
525    
526      <condition property="build.warnunchecked" value="-warnunchecked">      <condition property="warnunchecked.arg" value="-warnunchecked">
527        <istrue value="${gjc.warnunchecked}"/>        <istrue value="${gjc.warnunchecked}"/>
528      </condition>      </condition>
529    
530      <property name="build.warnunchecked" value=""/>      <property name="warnunchecked.arg" value=""/>
531    
532      <condition property="prepare.src.dir" value="${build.dir}/prepare-src">      <condition property="prepare.src.dir" value="${build.dir}/prepare-src">
533        <istrue value="${build.nothreads}"/>        <istrue value="${build.nothreads}"/>
# Line 527  Line 538 
538       ! Bootclasspath munging for source compilation.       ! Bootclasspath munging for source compilation.
539       -->       -->
540    
541      <path id="javac.bootclasspath.prefix">      <path id="pre.bootclasspath">
542        <!-- <pathelement location="${src.dir}"/> -->        <!-- <pathelement location="${src.dir}"/> -->
543        <pathelement location="${javac.jar}"/>        <pathelement location="${javac.jar}"/>
544      </path>      </path>
545    
546      <path id="javac.bootclasspath">      <path id="compile.bootclasspath">
547        <!-- <pathelement location="${src.dir}"/> -->        <!-- <pathelement location="${src.dir}"/> -->
548        <pathelement location="${collect.jar}"/>        <pathelement location="${collect.jar}"/>
549        <pathelement location="${rt.jar}"/>        <pathelement location="${rt.jar}"/>
550      </path>      </path>
551    
552      <!-- Flatten bootclasspath prefix into a platform-appropriate string -->      <!-- Flatten paths into platform-appropriate strings -->
553      <property name="javac.bootclasspath.prefix"      <property name="pre.bootclasspath"     refid="pre.bootclasspath"/>
554               refid="javac.bootclasspath.prefix"/>      <property name="compile.bootclasspath" refid="compile.bootclasspath"/>
   
     <!-- Turn the flattened bootclasspath prefix into a javac argument -->  
     <property name="build.bootclasspath.arg"  
              value='-J-Xbootclasspath/p:${javac.bootclasspath.prefix}'/>  
   
     <!-- Flatten bootclasspath for trace message -->  
     <property name="javac.bootclasspath"  
              refid="javac.bootclasspath"/>  
555    
     <!-- Common options in javac invocations -->  
     <property name="build.javac.args"  
              value="${build.bootclasspath.arg} ${build.warnunchecked} ${build.novariance}"/>  
556    
557      <echo>javac ${build.javac.args}</echo>      <!-- Common options in javac invocations -->
558      <echo>bootclasspath=${javac.bootclasspath}</echo>      <property name="gjc.args"
559                 value="-J-Xbootclasspath/p:${pre.bootclasspath} ${warnunchecked.arg} ${novariance.arg}"
560        />
561    
562    </target>    </target>
563    
# Line 591  Line 593 
593    </target>    </target>
594    
595    
596    <target name="configure-tests">    <target name="configure-tests"
597           depends="configure-compiler">
598    
599      <!-- junit.framework.Protectable is in JUnit 3.8.1 but not in 3.7 -->      <!-- junit.framework.Protectable is in JUnit 3.8.1 but not in 3.7 -->
600      <available property="junit.available"      <available property="junit.available"
# Line 612  Line 615 
615        <pathelement location="${junit.jar}"/>        <pathelement location="${junit.jar}"/>
616      </path>      </path>
617    
618      <!-- Flatten test classpath into a platform-appropriate string -->      <path id="test.compile.bootclasspath">
619      <property name="test.classpath" refid="test.classpath"/>        <pathelement location="${javac.jar}"/>
620          <pathelement location="${collect.jar}"/>
621          <pathelement location="${rt.jar}"/>
622        </path>
623    
624        <path id="test.run.bootclasspath">
625          <pathelement location="${javac.jar}"/>
626          <path refid="test.classpath"/>
627        </path>
628    
629      <!-- Turn the flattened test classpath into a javac argument -->      <!-- Flatten test classpaths into platform-appropriate strings -->
630      <property name="test.bootclasspath.arg"      <property name="test.classpath"             refid="test.classpath"/>
631               value='-Xbootclasspath/p:${test.classpath}'/>      <property name="test.compile.bootclasspath" refid="test.compile.bootclasspath"/>
632        <property name="test.run.bootclasspath"     refid="test.run.bootclasspath"/>
633    
634    </target>    </target>
635    

Legend:
Removed from v.1.36  
changed lines
  Added in v.1.37

dl@cs.oswego.edu
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.27